داستان آبیدیک

tyranny

tɪɹəni


فارسی

1 عمومی:: حكومت‌ ستمگرانه‌، ظ‌لم‌، ستمگری‌، حكومت‌ استبدادی‌، ستم‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. petty VERB + TYRANNY be freed from, overthrow | impose (often figurative) An artist's need for money imposes the tyranny of popular taste. PREP. ~ over her tyranny over her staff

Oxford Collocations Dictionary

2 general:: noun repression: Tyranny can take many forms.

Simple Definitions


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code