داستان آبیدیک

azure

æʒəɹ


فارسی

1 عمومی:: نیلی، لاجوردی، لاجوردی‌، آسمان نیلگون، سنگ لاجورد، نیلگونی، سنگ‌ لاجورد، رنگ‌ نیل‌، مینا، اسمان‌ نیلگون‌، لاجورد

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: noun color, light purplish blue: The evening sky was a blaze of azure.

Simple Definitions


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code