داستان آبیدیک

ba


فارسی

1 عمومی:: بع‌بع‌ (گوسفند)، بع‌بع‌ كردن‌، مثل‌ گوسفند صدا كردن‌

شبکه مترجمین ایران

2 :: تحلیلگر کسب و کار

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code