داستان آبیدیک

babbling


فارسی

1 عمومی:: پرچونه، زیاده گو، پرحرف، حراف

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: ژاژ، روده درازی، ژاژخایی

شبکه مترجمین ایران

3 :: غان‌و‌قون کردن

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code