داستان آبیدیک

bloodshed

blʌdʃɛd


فارسی

1 عمومی:: خونریزی، سفک دماء، خونریزی‌، سفك‌ دماء

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. further | massive, widespread VERB + BLOODSHED cause, end in, lead to This election result could well lead to further bloodshed. | end, halt, stop | avoid, prevent

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code