داستان آبیدیک

bloodstream

blʌdstɹim


فارسی

1 عمومی:: رگ‌ گردش‌ خون‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun VERB + BLOODSTREAM enter | absorb sth into The drug is quickly absorbed into the bloodstream. PREP. in sb's/the ~ Traces of banned substances were detected in his bloodstream. | into sb's/the ~ Bacteria was introduced into his bloodstream through an unsterile needle. | through sb's/the ~ Red blood cells transport oxygen through the bloodstream.

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code