داستان آبیدیک

bloom


فارسی

1 کشاورزی:: پوشش محافظ مرطوب بر روی یک تخم مرغ تازه قرار داده شده است که قسمت هایی از پوسته تخم مرغ را به طور جزئی تمیز می کند تا از نفوذ باکتری جلوگیری شود (همچنین به نام کوتیکول)

اصطلاحات پیشنهادی دکتر حسن مهربانی یگانه

2 عمومی:: بكمال‌ وزیبایی‌ رسیدن‌، شكوفه‌، شگفتن، شکوفه، گل‌ دادنی‌، گل دادنی، شكوفه‌كردن‌، شکفتن، شکوفه کردن

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: verb blossom: The flowers will bloom in Spring. noun blossoming: The bloom of flowers is beautiful.

Simple Definitions

2 general::   noun ADJ. beautiful, exquisite, perfect a tree with exquisite blooms | fragrant | exotic VERB + BLOOM bear, have, produce | burst into, come into The spring flowers have come into bloom. BLOOM + VERB appear The small white blooms appear in May. | fade The blooms have started to fade now. PREP. in ~ banks of rhododendrons in bloom PHRASES in full bloom The roses are now in full bloom.

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code