داستان آبیدیک

blossom

blɑsəm


فارسی

1 عمومی:: گل دادن، شکوفه، میوه‌، شکوفه دادن، گل‌، غنچه کردن، گل‌ دادن‌، شكوفه‌، دارای‌ ط‌راوت‌ جوانی‌ شدن‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: noun flower: The blossom smelled pleasant. verb flower: These flowers blossom in the Spring.

Simple Definitions

2 general::   noun ADJ. beautiful, lovely | pale, pink, white a tree with pale pink blossoms | apple, peach, etc. VERB + BLOSSOM bear, have, produce Hopefully the tree will produce some blossom next year. BLOSSOM + VERB be out It's lovely in the spring when the cherry blossom is out. | come out PREP. in ~ I love it when the apple trees are in blossom. PHRASES in full blossom The plum tree is in full blossom.

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code