داستان آبیدیک

blot on the landscape


فارسی

1 عمومی:: زشت

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: Phrase(s): a blot on the landscape Fig. a sight that spoils the look of a place. • That monstrosity you call a house is a blot on the landscape. You should have hired a real architect!

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code