داستان آبیدیک

breezy

bɹizi


فارسی

1 عمومی:: ملایم‌، شادی‌ بخش‌، نسیم‌دار، تازه‌، خنك‌، خوش‌ هوا

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   adj. windy VERBS be ADV. very | a little, slightly It's a little breezy up here. PHRASES bright and breezy The weather at the seaside was ideal?bright and breezy. cheerful and relaxed VERBS be, seem, sound She tried to sound breezy on the phone. PHRASES bright and breezy His bright and breezy manner sometimes irritated people.

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code