داستان آبیدیک

cymbal

sɪmbəl


فارسی

1 عمومی:: باسنج‌ نواختن‌، (مو) سنج‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. clashing, crashing VERB + CYMBAL clash, hit CYMBAL + NOUN crash The piece ends with a cymbal crash. PHRASES a clash/crash of cymbalsMUSIC

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code