داستان آبیدیک

dynamic tone mapping


فارسی

1 عمومی:: ثبت تصویر با دامنه رنگ پویا

It supports HDR 10+ with Dynamic Tone Mapping to express colors naturally, so you can enjoy accurate color for scenes you're watching. HDR 10+ with Dynamic Tone Mapping The Galaxy Fold features a Dynamic AMOLED display that supports HDR 10+* with Dynamic Tone Mapping. Support HDR 10+ with Dynamic Tone Mapping Dynamic Tone Mapping

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code