داستان آبیدیک

dynamite

da͡inəma͡it


فارسی

1 عمومی:: دینامیت‌، منفجر كردن‌، با دینامیت‌ تركاندن‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun explosive QUANT. stick VERB + DYNAMITE blow sth up with, use They used five tons of dynamite to blow up the rock. | detonate DYNAMITE + VERB explode sb/sth that causes great excitement/shock, etc. ADJ. absolute, pure | political Don't mention the single currency?it's political dynamite.

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code