داستان آبیدیک

dynamometer


فارسی

1 هوافضا:: دینامومتر

Different dynamometers and experimental setups are used separately according to the characteristics of the full-scale and scaled propellers. The structure of dynamometer for the full-scale propeller test is shown in Figure 3. Figure 3 Schematic diagram of full-scale propeller dynamometer The diagram of the dynamometer for scaled propeller test is shown in Figure 4. Figure 4 Schematic diagram of scaled propeller dynamometer

واژگان شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: نیروسنج‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code