داستان آبیدیک

dynamics


فارسی

1 عمومی:: پویایی‌ شناسی‌، مكانیك‌ حركت‌، مبحث‌ حركت‌ اجسام‌

شبکه مترجمین ایران

2 :: پویایی

واژگان شبکه مترجمین ایران

3 روان شناسی و مشاوره:: پویایی‌ها

واژگان شبکه مترجمین ایران

4 علوم اجتماعی و جامعه شناسی:: پویایی ها

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code