داستان آبیدیک

dynamic type


فارسی

1 کامپیوتر و شبکه:: نوع پویا

C# Dynamic Type: A dynamic type escapes type checking at compile time; instead, it resolves type at run time. A dynamic type can be defined using the dynamic keyword. The compiler compiles dynamic types into object types in most cases. A dynamic type changes its type at runtime based on the value of the expression to the right of the "=" operator.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code