داستان آبیدیک

future generation computer systems


فارسی

1 کامپیوتر و شبکه:: نسل آیندۀ سیستم‌های رایانه‌ای

Saad / Future Generation Computer Systems 112 (2020) 431-448 433 Saad / Future Generation Computer Systems 112 (2020) 431-448 Saad / Future Generation Computer Systems 112 (2020) 431-448 435 Saad / Future Generation Computer Systems 112 (2020) 431-448 437 Saad / Future Generation Computer Systems 112 (2020) 431-448 439

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code