داستان آبیدیک

futility

fjutɪlɪti


فارسی

1 عمومی:: عبثی‌، بیهوده‌ گی‌، (futileness=)، بی‌ فایدگی‌، پوچی‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. complete, utter VERB + FUTILITY know, realize, see, sense She could see the utter futility of trying to protest. PHRASES a feeling/sense of futility

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code