داستان آبیدیک

futile


فارسی

1 عمومی:: باط‌ل‌، بیهوده‌، بی‌ فایده‌، بی‌ اثر، پوچ‌، عبث‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: بی فایده، بیهوده

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: noun having no useful result: It is futle to try to make them change.

Simple Definitions

2 general::   adj. VERBS be, prove, seem | consider sth, describe sth as The president described these activities as futile. ADV. absolutely, completely, quite, totally, utterly an utterly futile struggle for justice | largely, rather | apparently, seemingly | ultimately Their attempts were impressive but ultimately futile.

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code