داستان آبیدیک

gadget

gæd͡ʒɪt


فارسی

1 عمومی:: جزء (اجزاء)، ابزار، الت‌ كوچك‌، مكانیكی‌، انبر، اسباب‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. little | clever, neat, nifty | useless | latest, modern, new | electrical, electronic | kitchen VERB + GADGET invent PREP. ~ for She has invented a nifty little gadget for undoing stubborn nuts and bolts.

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code