داستان آبیدیک

hypovolemia


فارسی

1 عمومی:: کم حجمی خون، کم حجمی خون

In cases of hypovolemia, restore intravascular volume. * Hypovolemia * Symptoms may be present due to the cause of the tachycardia (fever, hypovolemia, etc) Common Etiologies * Normal exercise If hypotension is present, it is usually due to a combination of hypovolemia (decreased left ventricular [LV] filling pressure) and bradycardia.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code