داستان آبیدیک

nafdac


فارسی

1 سیاسی و روابط بین الملل:: سازمان ملی مدیریت و کنترل مواد غذایی و دارویی

Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC), the Federal Inland Revenue Service Administration and Control (NAFDAC) and the National Agency for the Prohibition of National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC)6 NAFDAC has the mandate to regulate and control quality standards for imported as Gabriel Osunde was NAFDAC's pio?

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code