داستان آبیدیک

nag

næg


فارسی

1 عمومی:: یابو، اسب‌ كوچك‌ سواری‌، فاحشه‌، اسب‌ پیر و وامانده‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: nag (away) at sb If doubts or worries nag (away) at you, you think about them all the time • The same thought has been nagging away at me since last week.

Cambridge-Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code