داستان آبیدیک

nafta (north american free trade agreement)

næftə opənpəɹenθɪsɪsnɔɹθ əmɛɹɪkən fɹi tɹe͡id əgɹiməntklospəɹenθɪsɪs


فارسی

1 عمومی:: موافقتنامه تجارت آزاد آمریكای شمالی

شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code