داستان آبیدیک

sabbath


فارسی

1 عمومی:: روز تعط‌یل‌، یكشنبه‌، شنبه‌

شبکه مترجمین ایران

2 معارف اسلامی و الهیات:: سبت، هفتمین روزهفته

واژگان شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. Jewish, Muslim, etc. VERB + SABBATH keep, observe | break SABBATH + NOUN day | rest PREP. on the ~ It was considered a sin to work or play on the Sabbath. PHRASES observance of the Sabbath The speaker advocated a less austere observance of the Sabbath.

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code