داستان آبیدیک

sabotage

sæbətɑʒ


فارسی

1 عمومی:: كارشكنی‌ وخراب‌ كاری‌، خرابكاری‌ عمدی‌، خرابكاری‌ كردن‌، خرابکاری

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   verb ADV. deliberately They accused him of deliberately sabotaging the peace talks. VERB + SABOTAGE attempt to, try to They had tried to sabotage our plans.,   noun ADJ. deliberate, planned | economic, industrial They conducted a campaign of economic sabotage. SABOTAGE + NOUN attempt | raid PHRASES an act of sabotage

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code