داستان آبیدیک

tab


فارسی

1 عمومی:: جدول‌ بندی‌، صورت‌ حساب‌، زائده‌، هزینه‌، باریكه‌، حساب‌، صورتحساب‌، شمارش‌، برگ‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: صفحه

واژگان شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: see KEEP TABS ON.

American Heritage Idioms


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code