داستان آبیدیک

quote from

kwot fɹɑm


english

1 general:: Phrase(s): quote (something) from someone or something to recite something verbatim that someone else has said; to recite something verbatim from a printed source. • May I quote from your letter of the tenth? • Do you mind if I quote a line from Keats?

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی کلمه quote from ، معنی اصطلاح quote from ، به quote from چی می گن؟ ، quote from چی می شه؟، واژه quote from ، معادل quote from ، quote from synonym , quote from definition , quote from meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 260 میلی ثانیه.