داستان آبیدیک
معنی کلمه brexit vote ، معنی اصطلاح brexit vote ، به brexit vote چی می گن؟ ، brexit vote چی می شه؟، واژه brexit vote ، معادل brexit vote ، brexit vote synonym , brexit vote definition , brexit vote meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 151 میلی ثانیه.