داستان آبیدیک

bribery

bɹa͡ibəɹi


فارسی

1 عمومی:: پاره ستانی، رشوه‌، رشاء، رشوهگیری، رشوه‌خواری‌، رشوه، پاره‌ ستانی‌، ارتشاء، رشوه خواری

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. political VERB + BRIBERY resort to BRIBERY + NOUN scandal PHRASES bribery and corruption The charge in the present case is one of bribery and corruption.CRIME (for more verbs)

Oxford Collocations Dictionary


معنی کلمه bribery ، معنی اصطلاح bribery ، به bribery چی می گن؟ ، bribery چی می شه؟، واژه bribery ، معادل bribery ، bribery synonym , bribery definition , bribery meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 139 میلی ثانیه.