داستان آبیدیک

e commerce


فارسی

1 کامپیوتر و شبکه:: تجارت الکترونیک

As XML is now seen as the foundation of e-commerce, it is crucial that some mechanisms be in place to avoid any data inconsistency and redundancy during transactions [31].

واژگان شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: تجارت الکترونیکی

شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code