داستان آبیدیک

elegance

ɛlɪgəns


فارسی

1 عمومی:: براز، سلیقه‌، زیبایی‌، لط‌افت‌، وقار، ظ‌رافت‌، ریزه‌كاری‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. great | classical | sartorial John has never been known for his sartorial elegance. QUANT. touch The ornamental ironwork lends a touch of elegance to the house. VERB + ELEGANCE display, have The building has great elegance and charm. | lack | add, give sth, lend sth The pillars give a classical elegance to the room.

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code