داستان آبیدیک

elegant

ɛlɪgənt


فارسی

1 عمومی:: پربراز، زیبا، با سلیقه‌، برازنده‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: adj. exquisite: She wore an elegant gown to dinner.

Simple Definitions

2 general::   adj. VERBS be, feel, look ADV. extremely, very | quite, rather | beautifully the beautifully elegant spire of the church | casually, quietly the quietly elegant wives of the directors | impossibly, supremely the foyer of an impossibly elegant Paris hotel

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code