داستان آبیدیک

gabion


فارسی

1 محیط زیست و منابع طبیعی:: تورسنگ

واژگان شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: سبد استوانه‌ شكل‌ بدون‌ ته‌ كه‌ از خاك‌ پر كرده‌ و برای‌

شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code