داستان آبیدیک

hypogastric


فارسی

1 عمومی:: زیر شكمی‌ (قسمت‌ وسط‌ پایین‌ تر از، واقع‌ در زیر شكم‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: هیپوگاستریک

Ligation of the Internal Iliac (Hypogastric Artery Ligation) and Uterine Arteries Ligation of the hypogastric artqy, also called the internal iliac artery, is sometimes performed to contra] surgical and postpartum hemorrhage. There is marked variability in its course, location, and branches of the hypogastric venous plexus. When attempting to ligate the hypogastric artery, open the paravesical space lateral to the superior vesical artery and medial to the external iliac vessels.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code