داستان آبیدیک

hypoglycemia


فارسی

1 عمومی:: كم‌ قند خونی‌، (ط‌ب‌) كم‌ شدن‌ قند در خون‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: هیپوگلیسمی

Neonates are at risk for hypoglycemia and may be at greater risk of respiratory distress. These include meconium aspiration, choanal stenosis and atresia, diaphragmatic hernia, hypovo- lemia, hypoglycemia, tracheoesophageal fistula, and laryngeal anomalies. Hypoglycemia Hypoglycemia can manifest as hypotension, tremors, and sei- zures. Infants with intrauterine growth restriction and those born to diabetic mothers or after severe intrauterine fetal dis- tress are vulnerable to hypoglycemia.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code