داستان آبیدیک

jab into

d͡ʒæb ɪntə


english

1 general:: Phrase(s): jab something into something [and] jab something in to stab something into something. • Billy jabbed his spoon into the gelatin. • He jabbed in his spoon. • He jabbed it in.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code