داستان آبیدیک

jab with

d͡ʒæb wɪð


english

1 general:: Phrase(s): jab someone with something to poke or stick someone with something. • He jabbed Henry with the rake handle on purpose. • The mugger jabbed the victim with a knife.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی کلمه jab with ، معنی اصطلاح jab with ، به jab with چی می گن؟ ، jab with چی می شه؟، واژه jab with ، معادل jab with ، jab with synonym , jab with definition , jab with meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 187 میلی ثانیه.