داستان آبیدیک

jute diversified products


فارسی

1 کشاورزی:: محصولات متنوع کنف

The market share of value-added jute diversified products (JDP) increased from 2% in mid- eighties to 18% in 2005-06. The market share of value-added jute diversified products (JDP) increased from 2% in-mid eighties to 18% in 2005-06.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code