داستان آبیدیک

likes of

la͡iks ɑv


english

1 general:: Phrase(s): the likes of someone or something someone or something similar to that person or thing; the equal or equals of someone or something. • I never want to see the likes of you again! • We admired the splendid old ships, the likes of which will never be built again.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code