داستان آبیدیک

ruthless


فارسی

1 عمومی:: سفاک

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: ظ‌الم‌، بیباك‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: noun brutal: He was a ruthless ruler., adj. having no mercy, compassion or pity: History records many ruthless tyrants.

Simple Definitions


معنی کلمه ruthless ، معنی اصطلاح ruthless ، به ruthless چی می گن؟ ، ruthless چی می شه؟، واژه ruthless ، معادل ruthless ، ruthless synonym , ruthless definition , ruthless meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 255 میلی ثانیه.