داستان آبیدیک

s pen


فارسی

1 عمومی:: S Pen

S Pen (w/Remote, Air Actions), Samsung DeX for PC/TV/Monitor (USB cable required for PC) S Pen (w/Remote), S Pen features S Pen > Details of the S Pen · The most advanced & productive S Pen in the Note series

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code