Vulval

vʌlvəl


فارسی

1 عمومی:: دارای‌ شكافی‌ شبیه‌ فرج‌، ravluv=) فرج‌ مانند، (vulvate

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه Vulval ، معنی اصطلاح Vulval ، به Vulval چی می گن؟ ، Vulval چی می شه؟، واژه Vulval ، معادل Vulval ، Vulval synonym , Vulval definition , Vulval meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 388 میلی ثانیه.