داستان آبیدیک

fuss with

fʌs wɪð


english

1 general:: Phrase(s): fuss (around) with someone or something to keep bothering with someone or something; to fiddle with someone or something. • Don’t fuss around with it. We’ll have to get a new one. • Don’t fuss with your children. They will get along just fine without all that attention.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code