داستان آبیدیک

informative


فارسی

1 عمومی:: اموزنده‌، حاوی‌ اط‌لاعات‌ مفید

شبکه مترجمین ایران

2 روان شناسی و مشاوره:: آگاهی دهنده

واژگان شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   adj. VERBS be, prove | find sth ADV. extremely, highly, most, particularly, very, wonderfully The survey proved most informative. | quite PREP. about The book is extremely informative about life in Roman times.

Oxford Collocations Dictionary


معنی کلمه informative ، معنی اصطلاح informative ، به informative چی می گن؟ ، informative چی می شه؟، واژه informative ، معادل informative ، informative synonym , informative definition , informative meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 205 میلی ثانیه.