داستان آبیدیک

informer

ɪnfɔɹməɹ


فارسی

1 عمومی:: اگاهگر، سخن‌چین‌، خبر رسان‌، جاسوس‌، مخبر، كاراگاه‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. police He later became a police informer. VERB + INFORMER become, turn One of the gang members had turned informer. PHRASES a network of informers

Oxford Collocations Dictionary


معنی کلمه informer ، معنی اصطلاح informer ، به informer چی می گن؟ ، informer چی می شه؟، واژه informer ، معادل informer ، informer synonym , informer definition , informer meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 251 میلی ثانیه.