داستان آبیدیک
معنی کلمه informative abstract ، معنی اصطلاح informative abstract ، به informative abstract چی می گن؟ ، informative abstract چی می شه؟، واژه informative abstract ، معادل informative abstract ، informative abstract synonym , informative abstract definition , informative abstract meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 231 میلی ثانیه.