داستان آبیدیک

informative view


فارسی

1 اقتصاد:: دیدگاه آموزنده

The Informative View The persuasive and informative views, in particular, o? This period is marked by vigorous and mostly edifying debates between advocates of the persuasive and informative views. Under the informative view, advertising is attractive to ?? But the informative view really took ??

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه informative view ، معنی اصطلاح informative view ، به informative view چی می گن؟ ، informative view چی می شه؟، واژه informative view ، معادل informative view ، informative view synonym , informative view definition , informative view meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 254 میلی ثانیه.