داستان آبیدیک

jab at

d͡ʒæb æt


english

1 general:: Phrase(s): jab something at someone or something to poke someone or something with something. • Tom jabbed the stick at the dog. • I jabbed my fist at Walter., Phrase(s): jab at someone or something to poke or punch at someone or something. • Tom jabbed at Fred. • Don’t jab at the cat!

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code