داستان آبیدیک
معنی کلمه wavelet based neural networks ، معنی اصطلاح wavelet based neural networks ، به wavelet based neural networks چی می گن؟ ، wavelet based neural networks چی می شه؟، واژه wavelet based neural networks ، معادل wavelet based neural networks ، wavelet based neural networks synonym , wavelet based neural networks definition , wavelet based neural networks meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 268 میلی ثانیه.